Mental Träning & FLOW

Vad är mental träning?


Ordet mental i mental träning visar att det är fråga om tankeverksamhet. Träning understryker att det rör sig om att öva upp den mentala förmågan.


Den mentala träningen kan indelas i två moment -- grundläggande och målinriktad mental träning. Den grundläggande mentala träningen består av olika avslappnings- och med­itationsmetoder och syftar till att dels ge oss möjlighet till uppladdning och återhämtning och dels till att bli mer mottaglig för positiva budskap.


Den grundläggande mentala träningen ökar förutsättningarna för kropp och själ att orka med de ständigt växlande förändringar och utmaningar som tillvaron inrymmer. Under denna återhämtningsfas inriktar sig kroppens och själens system på läkning och uppladdning inför nya uppgifter. Studier visar att grundläggande mental träning är mer effektiv när det gäller att förebygga och motverka stress än vanlig normal vila. Genom att regel­bundet träna mentalt kan vi rensa bort stress och därigenom må och fungera bättre.


Genom den grundläggande mentala träningen kan vi uppnå ett djupt vilotillstånd där vi blir mer mottagliga för positiva budskap.


Den grundläggande mentala träningen är en förutsättning för den målinriktade mentala träningen, vilken är utformad för att påskynda förverkligandet av olika önskvärda mål i våra liv. I det avspända tillstånd som den grundläggande mentala träningen ger upphov till kan vi lättare skapa en beredskap för verkliga förbättringar i våra liv. Vi blir mer mottagli­ga för positiva tankar. Våra mentala budskap har större effekt än om de skulle ha verkat utifrån vårt vanliga medvetandetillstånd.


Det är viktigt att förstå att våra liv i hög grad styrs av tankeföreställ­ningar som vi oftast inte är medvetna om och som finns i vårt undermedvetna. Det undermed­vetna kan emellertid inte skilja på fantasi och verklighet, på vad vi faktiskt upplevt och det vi bara tänkt, eller på positiva och negativa tankar. Vårt undermedvetna arbetar med de föreställ­ningar som vi förmedlar genom vårt tänkande.


I ett avslappnat tillstånd kan vi lättare uppnå kontakt med vårt undermedvetna och förändra våra tankar, känslor och beteenden. Den målinriktade mentala träningen handlar om att förmedla positiva budskap till det undermedvetna. Kommunikationen med det undermedvetna sker med hjälp av visualiseringar och affirmatio­ner.


Visualiseringar handlar om att använda vår naturliga föreställ­nings­förmåga på ett mer medvetet och konstruktivt sätt. Genom visualise­ringar skapar vi inre bilder av situationer och händelser som vi önskar ska inträffa. Skapandet av dessa mentala föreställningsbilder riktar vår psykiska energi gentemot de mål vi vill uppfylla och ökar på så sätt möjlig­heterna att de ska förverkligas.


Affirmation är en annan metod för att öka förutsättningarna att förverkliga sina önskemål. Att affirmera innebär att medvetet upprepa positiva ord eller meningar.


Effekter av mental träning


Flera tusen vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiseran­de av mental träning bland annat kan leda till:


Förbättrad fysisk och psykisk hälsa


Ökad arbets- och livsglädje


Bättre självkänsla och självförtroende


Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom


Mer positiv attityd till tillvaron


Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer


Förbättrade sociala relationer     


Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål


Studier som har genomförts på arbetsplatser visar bland annat att mental träning kan motverka olika påfrestningar i arbetet, förbättra samarbete, arbetsprestationer, arbetsklimat och inlärningsförmåga. Chefer som till exempel börjar meditera rapporterar att de orkar mer, känner sig piggare, är mindre stressade och att deras relationer har blivit bättre.


Mental träning som praktiseras regelbundet under en längre period ger nästan alltid upphov till någon form av positiva effekter. Dessa kan variera från person till person och kan uppnås snabbare eller lång­sammare. Människor som börjar träna mentalt bör vara väl motiverade så att de fortsätter tills resultaten blir tydliga. Ju längre tid vi använt mental träning, desto mer märkbara blir resultaten.


Mot bakgrund av detta börjar därför mental träning allt mer att uppmärksammas inom idrottsvärlden, arbetsliv, utbildningsområdet samt inom hälso- och sjukvård.


Flow är ett välkänt begrepp inom idrotten & psykologin. Det är ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll.


Flow är en positiv erfarenhet och associeras med njutning. Det är också ett mycket funktionellt tillstånd som korrelerar med framgång i kreativa aktiviteter, studier och sport och på det sättet leder till kompetens- och personlighetsutveckling.


Flow leder till engagemang i utmanande aktiviteter eftersom individen måste sätta allt högre standarder för sig själv för att behålla flow. Därför ses flow som en nyckel till ett rikt och produktivt liv samt till den kulturella evolutionen.


•Aktivitet och medvetandet smälts samman. Man ser inte på sig själv som separerad från det man gör.


•Uppmärksamheten ökar och centreras kring en begränsad mängd stimuli, det känns som att resten av världen försvinner.


•Självmedvetenheten upphör, tankar om sig själv blir irrelevanta för individen. Det kan beskrivas som att man tappar bort sitt ego, går bortom personligheten eller blir ett med universum.


•Man upplever en känsla av inre styrka och kontroll över det man gör och över kraven från miljön och omgivningen.


•Mål och strategier för att uppnå dem hänger logiskt samman, reaktion övergår till handling automatiskt, utan reflektion och tvekan. Feedback och krav man får är klara och icke tvetydliga.


•Externa mål och belöningar behövs inte, aktiviteten i sig är en anledning till att fortsätta med den.


•Tidsupplevelsen blir förvrängt vilket ofta betyder att tiden går fortare än vanligtvis.


Är det möjligt att leva i, och känna denna känsla hela tiden? - Vi tror det!


Vi är alla utrustade med intuition och känsla för vad som är bra för oss. Men livet har också utrustat oss med en motpol till denna intuition och det är vårt ego. Vårt ego vill att vi ska agera kortsiktigt, mot kortsiktiga kickar, beteenden och handlingar. Men hur når man sitt inre? Hur kommer man i kontakt med sin inre kärna och det som i livet är rätt för mig?

Medvetenhet gör att vi kan komma i kontakt med vårt inre.

Egot är en del av oss, precis som vårt inre/vår själ. Vi kan inte springa ifrån egot eller göra oss av med det. Men vi kan med medvetenhet lära oss att förstå vilken väg vi i djupet av oss själva känner är rätt for oss (snarare än att låta egot styra oss likt en autopilot). Med medvetenhet går vi mot att se klarare vad som gör oss till en bättre version av oss själva.


"The only real valuable thing is intuition.” Albert Einstein


Meditation och mindfulness är kraftfulla verktyg!


Med verktyg som mindfulness och meditation kan vi komma förbi det "tankebrus" som ibland tenderar att ta över och (ibland) styra in oss på fel väg. Allt vi behöver finns där, bara vi lära oss lyssna. Vi är alla utrustade med en fantastisk tillgång och det är vår själ (vårt inre jag eller vår intuition om man vill kalla det så). Den finns där hela tiden, allt vi behöver göra är att lyssna.

Lyssna, betrakta och förstå.


“Intuition comes very close to clairvoyance; it appears to be the extrasensory perception of reality” Alexis

Carrel


Copyright ©  All Rights Reserved

www.absolutflow.se